ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι ενότητες του σεμιναρίου

Ενότητες Σεμιναρίου

1

1η Ενοτητα Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων Ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια Ιδιωτικότητα εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) Εισαγωγή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αρμοδιότητες Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Εκτίμηση Αντίκτυπου - Μεθοδολογίες Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Οδηγίες για τη διαχείριση και γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2

2η ενοτητα Συστήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security)–Πρότυπο ISO 27001/2013 Κώδικες Υλοποίησης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών Κώδικες Πρακτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που Βρίσκονται σε Δημόσιες Υποδομές Cloud που Λειτουργούν ως Επεξεργαστές Προσωπικών Δεδομένων Επιχειρησιακή Συνέχεια Εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Ετοιμότητας των Συστημάτων Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μελέτη Αντικτύπου της Ιδιωτικότητας Πλαίσιο Ιδιωτικότητας Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων Φύλαξη φυσικών αρχείων με ασφάλεια

3

Πιστοποιηση Η ACTA διενεργεί τις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του πιστοποιητικού Certified Data Protection Officer (CDPO). Το σχήμα πιστοποίησης είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τις διαδικασίες του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 γεγονός το οποίο καθιστά το πιστοποιητικό αναγνωρισμένο και αποδεκτό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Title