Προγραμμα

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου για DPO

Ημερήσιο Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1

Εισαγωγικα - Φυσικη Ασφαλεια GDPR Εκπαιδευτική εισαγωγή Γενική παρουσίαση - επισκόπηση των βασικών σημείων του Κανονισμού GDPR. Φυσική Ασφάλεια εγκαταστάσεων και πληροφοριών σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισμού Μελέτη τρωτότητας Σχέδιο ασφάλειας Σχέδιο έκτακτης ανάγκης Διεθνές πρότυπο ασφάλειας ISO 27001 σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Διαδικασίες συμμόρφωσης φυσικού αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Μέτρα ασφάλειας σε περιπτώσεις φυσικού συμβάντος Μελέτες περίπτωσης

2

Νομικα - Οργανωτικα GDPR Νομικό πλαίσιο για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα Το νέο θεσμικό πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data) – Κανονισμός 2016/679. Γενικές Αρχές, Δικαιώματα Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-οργανισμών - Κίνδυνοι από τη «Μη Συμμόρφωση» Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO) Υποχρεώσεις-Δικαιώματα Εκτίμηση αντίκτυπου (DPIA) Διαδικασία συμμόρφωσης Διοικητικά Πρόστιμα από τη Μη Συμμόρφωση των επιχειρήσεων

3

Τεχνικα - Ασφαλεια Πληροφοριων GDPR Ασφάλεια Πληροφοριών/Δεδομένων (IT SECURITY) – Βασικές Αρχές Θέματα Cyber Safety/Security και Ασφάλειας Δεδομένων Αξιολόγηση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών (Risk Assessment) Μεθοδολογίες και Εργαλεία Συμμόρφωση με Πρότυπα και Βέλτιστες Πρακτικές Ασφάλειας (ISO 27001, 27002 κτλ)

4

Τεχνικα - Ασφαλεια Πληροφοριων GDPR Ανάπτυξη Πλάνου Συνέχισης Επιχειρηματικών Λειτουργιών (Business Continuity Plan) Πλάνο Ανάκαμψης Συστημάτων μετά από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan) Αντιμετώπιση και Διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων (data breaches) Σχέδιο για την Αντιμετώπιση Περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Incident Reponse Plan) Μελέτες περίπτωσης (Case Studies) και υποθετικές περιπτώσεις παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων (με ενεργητική συμμετοχή από συμμετέχοντες - προσομοίωση συμβάντων) Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (controls) για τον μετριασμό κινδύνων από τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την πρόληψη περιστατικών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Title